Adikamus Sunda-Indonesia (H)

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

-ha- fonem pembenntuk varian kata (yg tdk membedakan arti): rahadén (bandingkan dng radén), raden. kahadé (bandingkan dng kadé), awas, hati-hati.

ha n tiruan suara tawa (terutama sbg ha...ha...ha...).

haat : untung wé aya nu ~ nulungan,

haben

habu, mahabu v (def?)

hadé

hadé adj bagus. Lihat juga alus.

hadé adj bagus; baik: hadé téh teuing, bagus sekali.

hadiah n hadiah.

hadiah1 n hadiah.

hadiah2 n persembahan berupa bacaan ayat suci (utk orang yg telah meninggal).

hadma [kp dr Ahad-lima] n hari Minggu-lima; hari dan nilainya yg digunakan dlm perhitungan mujur-naas. Lihat nisma.

haget adj segera menyanggupi tapi hasilnya tdk memuaskan.

haget adj sungguh-sungguh?, rajin? haget diajar nyastra, sungguh-sungguh (rajin) belajar menulis sastra.

hah interj (digunakan utk menyatakan keterkejutan atau keterheranan).

hahalang Þ hahalang (halang).

haja, ngahaja v sengaja

haja, ngahaja adv, v sengaja.

haji n haji.

hak n hak.

hal n hal.

halang, hahalang n penghalang.

halesduk [Bld halsdoek] n .

haleungheum adj mendung. Þ angkeub, ceudeum.

halodo n kemarau.

halodo n kemarau. Þ katiga.

hama n hama.

hambar v hilang; lenyap; sirna: ~ komara, hilang wibawa.

hamham adj, v ragu-ragu. Þ mangmang.

hamo adv tdk akan. Lihat juga moal.

hampang adj ringan. idm ~ birit bb rajin; gampang disuruh. ~ leungeun bb bertabiat suka memukul.

hanas v menyesal. Bd hanjakal.

hanca n (pekerjaan, kegiatan) yg tertunda: kuring mah moal ninggalkeun ~  pagawéan, saya tdk akan menunda pekerjaan.

ngahanca v memulai suatu pekerjaan (kegiatan dsb).

hanca, hancaan n : tapi hancaan di sisi pager oge kudu disemprot.

handap n (bagian) bawah. handap asor rendah hati. handap lanyap (def).

hangkeut, ngahangkeut v 1 menyelesaikan. 2 (Badui) meminang seorang wanita dng menyerahkan pemberian berupa sirih, kain, cincin, perak, dsb sebelum hari pernikahan ditentukan.

hangru adj berbau busuk (ttg darah).

hangseur adj (berbau) pesing.

hanjat v naik (ke darat).

hanjuang n sj tanaman.

~ beureum n .

hantem adv terus-menerus: hantem wé dihakanan, terus saja (tdk berhenti) dimakan.

hantem-hanteman adv terus-menerus.

hanteu1 adv [bentukan dr henteu] tidak: teu ku ~, ada-ada saja.

sahanteuna adv bagaimanapun.

hanteu2 n ujung usia; ajal: nepi ka hanteuna, hingga (sampai) meninggal dunia.

hapeuk adj (berbau) apek.

Hapit Lemah n nama bulan dlm penanggalan Badui.

hara, hara-haraeun NB

haram adj haram.

haratis adj gratis.

harep, miharep v mengharap(kan).

dipiharep v psf harap, diharapkan: kitu anu dipiharep ku kuring téh, itulah yg saya harapkan.

haréwos n bisik(an).

ngaharéwos v berbisik.

harewos n bisikan. ~ bojong, bisikan yg hanya boleh diketahui oleh pembicara dan lawan bicaranya (tdk boleh diketahui oleh org lain).

hariring n dendang; nyanyi; senandung.

ngahariring v berdendang; bernyanyi; bersenandung.

hariring n senandung; nyanyian dng suara yg perlahan.

ngahariring v bersenandung; bernyanyi dng suara perlahan.

hahariringan v bersenandung dng berulang kali atau dng terus-menerus.

harita n waktu itu. ti semet ~, sejak saat itu.

harita adv (pd) waktu itu. mangsa ~, pd waktu (masa) itu. mangsa harita can aya mobil, pd masa itu belum ada mobil.

harita adv pd waktu itu.

mangsa ~ n waktu itu.

harita adv pd waktu itu. ~ pisan, tepat pd waktu itu.

hariwang v khawatir.

kahariwang n rasa khawatir: naha moal ngajantenkeun -- kana tuang rama sareng tuang ibu? apakah tdk akan menjadikan kekhawatiran bagi ayah dan ibu?

harja adj aman.

harta n harta.

harti n arti: dina ~ jembar, dlm arti luas.

hartos {hal dr harti} n arti.

harurung, humarurung v menggerung, merintih (karena merasakan sakit dsb).

haseum adj asam; masam.

hasil

hatur v ucap: ~ nuhun, terima kasih. ~ lumayan, lumayan (drpd tdk ada).

ngahaturkeun v 1 mengucapkan: -- mangréwu nuhun, mengucapkan beribu terima kasih. 2 menghaturkan: -- sembah baktos, menghaturkan sembah bakti. 3 memberikan; mempersembahkan: -- bokor emas kanggo ngaleueut, mempersembahkan pinggan emas utk dipakai sbg tempat minum.

haturan v mengucapkan: -- wilujeng wengi parapanitén, (kami) mengucapkan selamat malam bagi para penyimak (pendengar dsb).

mihatur v memberitahu; memohon izin: saméméh mipit kudu -- heula, sebelum panen harus memohon izin dulu (kepada penguasa alam gaib setempat).

hatur, ngahaturanan v mempersilakan. dihaturanan linggih, dipersilakan masuk.

hatur, ngahaturkeun {hor dr mikeun (bikeun)} v memberikan.

haur

hawak n (ark) Þ awak.

hawatos adj kasihan. Þ karunya.

hayam n 1 ayam. 2 (Hayam) nama orang pd zaman dahulu: H~ Canggong, nama seorang tokoh dlm pantun Ramayana.

hayang v ingin; mau. ~ balik ayeuna, ingin pulang saat ini juga.

sakahayang adv semaunya. Þ sahayuna.

hayoh1 [lihat juga hayu] kata seru utk mengagetkan.

hayoh2 adv terus-menerus: kalah ka ~ ulin di buruan, malahan terus-menerus bermain di halaman.

hayu kata antar utk mengajak.

sahayuna adv semaunya. Þ sakahayang.

hégar adj 1 bahagia; gembira: ~ manah, senang hati. 2 enak dipandang; segar.

hémeng adj : ngarasa ~ ngadéngé sora tonggérét, . Nyi Putri ngaraos ~ lain dikieuna.

hening, ngahenang-ngahening v berkecukupan.

henteu adv tidak.

hésé adj susah; sukar. ~ capé v susah payah. idm ~ capé teu kapaké pb sudah bersusah-payah, hasilnya tdk terpakai.

heu interj aduh (dikatakan utk menyayangkan sesuatu).

heu...heu... interj aduh-aduh.

heueuh {kas dr enya} interj iya. ~ ceuk aing ogé saya bilang juga apa!

heula adv, adj 1 (terlebih) dulu. saencan balik mending asar ~ sebelum pulang lebih baik salat asar terlebih dulu. uing indit ~ saya berangkat dulu. kudu ka héleran ~ atuh, da huutna béak harus ke penggilingan padi dulu, karena gabahnya habis. 2 pernah. ah, aki mah, kawas nu teu ngora ~ waé ah, kakek ini, spt (org) yg tdk pernah muda saja.

ti ~, lebih dahulu (dlm hal waktu dan jarak). pék wé ari rék leumpang ti ~ mah, silakan kalau (memang) ingin berjalan kaki lebih dulu.

heulaeun kdep lebih dahulu: geus indit -- hidep, sudah pergi lebih dulu drpd kamu.

heulat

siheulat : rék hiri dengki -- ku cadu.

heunteu [var. teu] adv tidak: ~ hariwang, tdk khawatir .

heurap n jala. Lihat kecrik.

heureut adj sempit (lawan dr ‘luas’).

heureuy n bercanda.

ngaheureuyan v,ki mengganggu secara gaib dng guna-guna.

heureuy v bercanda. ngan saukur heureuy, hanya sekadar bercanda.

heurin adj sempit. ~ usik, sempit shg susah bergerak.

heuyeuk, ngaheuyeuk v : -- dayeuh,

héy interj (kata yg digunakan utk menyapa) hai!: ~, batur, kadieu geura, hei, kawan, ke sini deh.

hi interj 1 (dikatakan ketika merassakan rasa jijik). hi, huntuna meni kararonéng kitu! idih, giginya kuning-kuning begitu. 2 (tiruan bunyi tertawa, terutama dlm bentuk hi..hi..hi..).

hibar n 1 cahaya yg menyebar di langit saat matahari telah tenggelam. 2 cahaya dr kebakaran di tempat yg jauh.

hurub ~, bercahaya semarak.

ngahibaran v memberikan cahaya kpd. -- lelembutan, memberikan cahaya kpd jiwa.

hibeuki adv (se)makin: ~ lila ~ réa, semakin lama semakin banyak.

hibur, hiburan n hiburan.

hiji kbil satu.

sahiji kbil satu (seringkali terletak di belakang kata salah2). Umay téh ngaran salah -- anakna, Umay adalah nama salah satu anaknya.

salasahiji kbil salah satu. sanitasi téh -- dahan tina élmu biologi jeung kaséhatan, sanitasi adalah salah satu cabang ilmu dr biologi dan kesehatan.

ngahijikeun v menyatukan.

hijrah n hijrah; pindah. ► Hijrah n (penanggalan) Hijriah.

hilir n hilir; bagian dr suatu wilayah yg terletak lebih rendah. Bandingkan dng girang. Lihat juga lebak.

hinas, sahinasna adv : kudu sabenerna --,

hinis n sembilu.

hipu adj empuk.

hir

teu ~ teu walahir. tdk ada hubungan.

hiri v dengki.

~ dengki v iri dengki.

pahiri-hiri v saling dengki.

hirib

teu ~ teu miis. tdk ada hubungan.

hitut n,v kentut.

kahitutan n = rajapéni.

hojah n kemauan (utk maju). Lihat juga gadag.

hojah v berusaha; bangkit dr kesusahan.

hol kata antar utk muncul.

hudang v bangun; bangkit: hudang gering, baru sembuh dr sakit.

ngahudangkeun v membangunkan; membangkitkan.

hui n

~ walanda n singkong.

hujan n hujan.

hukum n hukum; kaidah; aturan.

~ radala n (Linguistik) hukum yg menyatakan bahwa bunyi r, d, dan l dlm bahasa Nusantara seringkali bertukar tempat, msl Melayu hidup : Sunda hirup, Melayu udang : Sunda hurang, atau dlm Bahasa Sunda laratan, raratan.

hulag, panghulag n perbuatan menghalangi (mencegah).

huleng ~jentul, melamun dan tdk berkata apa-apa.

hulang-huleng v melamun dlm waktu yg cukup lama atau melamun berkali-kali.

huleng, ~ jentul v diam melamun. ngahuleng v melamun; termenung: -- baé Ki Anta téh teu bisa ngawalon, termenung saja Ki Anta, tdk bisa menjawab.

hulang-huleng v melamun (berkali-kali atau dlm jangka waktu yg lama).

huleng, ngahuleng v melamun. -- jentul, diam melamun.

hulu : ~ cai, hulu sungai.

hulu n 1 kepala. 2 hulu (sungai). ~ cai, hulu sungai.

huluwotan n saluran tempat air memancur dr parit ke sawah dsb.

huma n ladang.

~ sérang n ladang padi pd masyarakat Badui Dalam.

humarurung Þ harurung.

huru, ngahuru v membakar. ► n, v (Badui) (upacara) membakar ranting-ranting dan batang-batang pepohonan yg telah ditebang pd waktu upacara narawas, nyacar, dan nukuh, dng hasil pembakarannya tdk dibuang (dibiarkan di tempatnya) karena merupakan pupuk bagi yg akan ditanam di lahan tsb.

hurun balung, ngahurun balung v termenung.

hurun suluh, ngahurun suluhkeun v mengumpulkan (jeung, dengan).

hurun, ~ suluh

hurung v menyala (ttg api, lampu, dsb). idm matak ~ salelembur, matak hibar sadédésa pb [def]

husus adj khusus.