Adikamus Sunda-Indonesia (M)

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

M [Maha] n Maha. G.N.M. Suci sareng M. Agung, Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Agung.

M [Maha] n Maha. G.N.M. Suci sareng M. Agung, Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Agung.

m- awl 1 varian dr N-: manggih, menemukan. meureut, memeras. 2 bentukan dr um- (lihat -um-) yg bunyi [u]-nya telah tertanggalkan: milu (dr umilu, bandingkan dng ngilu), ikut. matur, berkata.

ma [kp dr moal, tdk akan] ktug ~ enya kgt (digunakan utk meragukan sesuatu) masak iya: ~ enya rék cicing waé di dieu? masak mau diam di sini terus?

mabal n (karawitan) permainan musik yg lepas dr metrum.

macaro n jenis pupuh Sunda yg berasal dr tembang gede di Jawa Tengah.

madon v main perempuan.

maén v (ber)main. ~ bal, bermain sepakbola.

maenya kgt masak iya?: ~ nepi ka béak? masak iya sampai habis?

magatru n tembang yg berisikan lelucon yg dekat dng keprihatinan, tiap baitnya terdiri atas 5 baris.

mah part (kata utk menandai sesuatu yg belum tentu) sih. anak bayawak mah ayana na wahangan

maha adj dan maha- bter [Skt] agung; besar; akbar: Gusti Nu M~ Suci tur Maha Agung, Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Agung. Mahabarata, epos besar India kuna, harf, kisah besar keluarga Barata.

mahabu adj, v merajalela.

mahi {akr; cekap hal} adj cukup. ~ henteuna gumantung kana kaperluan, cukup tidaknya tergantung kpd kebutuhan.

mahluk n makhluk.

mahluk n makhluk.

majalah n majalah.

majalah n majalah.

majaseda [diakr?] n dewata.

malah

malah khub malah(an).

malah khub malah; malahan. Þ kalah ka. lain digawé malah saré bukannya bekerja malah tidur. enyaan béak, katut ka caina malah sungguh (benar-benar) habis, malah airnya pun tak bersisa.

malah khub malah; malahan: ~ aya nu teu kapanggih deui malah ada yg sudah tak tertemukan lagi.

malahmandar berharap?

malar Þ palar (malar).

Malayu n Melayu.

Malayu n Melayu.

Malayu n Melayu.

maling

~ papanjingan v mencuri karena kekurangan.

ma'lum v maklum.

mamang [var amang, emang] n paman.

mamayu v lahap makan (setelah pulih dr sakit).

mamlukat n sj azimat.

mampuh adj, v mampu.

sakamampuh adv semampunya: sakamampuh séwang-séwangan semampunya masing-masing.

mana n mana. arék ka mana? mau ke mana?

mana1 n mana. di ~? di mana? rék ka ~? mau ke mana? tas ti ~? baru dr mana?

mana-mana n ka --, ke mana-mana.

mana2 [Ibr] n manna; makanan semanis madu (yg diturunkan oleh Allah kepada Bani Israil).

manah n perasaan

manan khub daripada. manan ngahuleng mending nonton tipi, daripada melamun lebih baik menonton televisi.

manawa (kelas kata?) mungkin; barangkali: ~ sakeudeung deui mungkin sebentar lagi.

manawi barangkali.

mamanawian

mandeg ~ mayong ragu-ragu.

manep [kp dr Jumaah-genep] n Jumat-enam; hari dan nilainya pd perhitungan mujur-naas Suku Badui. Lihat nisma.

mang [kp dr mamang] n paman.

mangga interj silakan.

mangga interj silakan.

manghap (def?). malah kadang-kadang mah manghap asa hayang ngadahar cakcak

mangka khub agar; supaya: ~ hurip jaya, kudu daék digawé, agar hidup sejahtera, harus mau bekerja.

mangka adv agar; supaya. Þ sing, masing. ~ hadé agar/supaya (bertindak) baik dan hati-hati.

mangkaning khub (digunakan utk mempertentangkan situasi dng fakta yg ada): nya capé, -- tempatna téh jauh kénéh sudah letih, tempatnya masih jauh lagi.

mangka

mangkaning khub

mangkadé [mang(ka ha)dé] agar baik-baik (hati-hati).

mangmang adj, v ragu-ragu. Þ hamham.

mangsa  n waktu; masa.

samangsa-mangsa adv . samangsa-mangsa padaharanana can kararaban bala-bala.

mangsa n saat; waktu: dina hiji ~, pd suatu waktu.

manjing v masuk (ke suatu waktu).

manjing adj cukup, masuk waktu.

manna Þ mana.

mantas : raja Mesir kagét mantas,

mantog {kas dr indit} v pergi.

manuk n 1 burung. 2 ki kemaluan lelaki. idm téng ~ téng, anak merak kukuncungan. orang tua yg baik (pintar dsb) akan berketurunan anak yg baik (pintar) pula.

manuk n burung.

marcapada [Skt martya + pada] n dunia fana.

margi {hal; marga akr} n sebab; alasan: naon ~na bet diical? apa sebabnya shg dijual?

mariem [Ptg] n meriam.

mariyem Þ mariem.

masalah [Ar] n masalah.

masigit [Ar] n mesjid. Þ balé nyungcung.

masih adv masih.

masih masih.  

masing Þ sing.

maskumambang n tembang yg menyatakan kesedihan (keprihatinan), tiap baitnya terdiri atas 4 baris.

mastaka [Skt] (hor dr sirah) n kepala.

mata n mata.

~ holang n tunas; lembaga.

matak khub 1 membuat, menyebabkan menjadi. digawé gentur matak makmur, bekerja dng sungguh-sungguh membuat sejahtera. 2 makanya. matak gé ulah ulin ti peuting, makanya jangan bermain pd malam hari.

matak khub menyebabkan, menjadikan. idm ~ hurung salelembur, ~ hibar sadédésa pb. Þ hurung.

méh [kp dr (sa)méméh] adv sebelum.

méh adv hampir. méh anggeus, hampir selesai. méh teu kawadahan, hampir tak tertampung.

melang v khawatir; cemas: ~ ka anakna, khawatir thd anaknya.

melebet (ark) Þ lebet.

méméh, saméméh adv sebelum: kudu nepi -- bray caang panonpoé, harus sampai sebelum matahari terbit.

ménak n 1 ningrat; bangsawan; priyayi. 2 orang kaya. 3 pejabat penting: ~ jinggo, makna?

piménakeun n pemimpin; pejabat (yg kedudukannya lebih tinggi drpd sang pembicara).

méngbal v main sepakbola. lapang ~, lapangan sepakbola.

mengi n, v (penyakit) asma.

merdéka [Skt maharddhika] v merdeka.

mérek [Bld merk] n merek; cap.

mesin n mesin. ~ tik, mesin tik.

metet adj sangat penuh. sakuna ~ ku kadaharan, sakunya penuh oleh makanan.

meueus

meueusan adj (sudah) lebih baik; mendingan: -- ayeuna mah si raheut téh, teu nyeri teuing,  mendingan sekarang lukanya, tdk terlalu sakit.

meuhpeuy (def?)

meujeuhna adj cukup.

meujeuhna adj pas, tepat (ttg ukuran atau waktu, msl saat buah benar-benar masak).

meumeujeuhna adv pas, tepat (ttg ukuran atau waktu): kudu meuntas walungan nu keur -- caah harus menyeberangi sungai yg sedang pasang.

meunang v menang, memenangkan.

meunang v menang.

meunangan adj selalu atau mudah mendapatkan hasil. Þ bangénan, siringan.

meunang1 v boleh: teu ~, tdk boleh.

dimeunangkeun v psf diperbolehkan: hal ieu -- lantaran manéhna budak kénéh, hal ini diperbolehkan karena ia masih kecil.

meunang2 v menang.

mangmeunangkeun v membela: -- adina, memenangkan adiknya.

meungpeung adv mumpung; selagi; senyampang.

meusmeus adv sebentar-sebentar: ~ torojol, ~ datang, sebentar-sebentar muncul, sebentar-sebentar datang.

meuweuh adv sering terjadi (hal yg tdk diharapkan). lembur meuweuh rampog, kampung yg sering kerampokan.

miang v pergi: ku lantaran kurang saré, isukna si Euis teu ~ ka pagawéan, karena kurang tidur, esok harinya Euis tak pergi bekerja.

miis

teu hirib teu ~ Þ hirib.

mijil n tembang yg berisikan kesedihan, kesusahan, atau musibah, tiap baitnya terdiri atas 6 baris.

milik n rezeki.

mimiti n awal; mula: ti ~na pisan dr awal sekali. u mimiti adv mulai: ayeuna geus ~ jagjag deui sekarang keadaannya sudah membaik.

mimiti n awal; mula; mula-mula.

mimitina adv mulanya. -- manéhna teu nyaho, mulanya ia tdk tahu. -- mah manéhna ambek, mulanya ia marah.

minangka kdep sebagai. ngahormat ~na mah,

mindeng adj sering, kerap: ~ naker katénjo ngahuleng jentul. sering sekali terlihat (duduk) diam melamun. Þ remen.

mindo1

mindo2 v macul ~, mencangkuli tanah di sawah agar menjadi bongkahan-bongkahan.

miripis v turun sedikit demi sedikit (ttg hujan dsb): girimis mimiti ~ gerimis mulai turun.

mispan [kp dr Kemis-dalapan] n hari Kamis-delapan; hari dan nilainya dlm perhitungan mujur-naas Suku Badui. Lihat nisma.

miwah {hal dr jeung; alternatif dr sareng} khub dengan: Arjuna ~ Srikandi, Arjuna dng Srikandi.

miwah khub dan, serta, dengan, bersama.

miwah khub dan, serta, dengan, bersama.

moal adv tdk akan, tdk mau.

moal adv tdk akan, tdk mau.

mobil n mobil.

mohal, pimohaleun n hal yg tdk akan (pernah) terjadi.

mokaha n nafsu; keangkuhan.

mokaha, mokahaan : kanggo jalmi nu sok -- mah,

momonclot n puncak.

montaseu [Bld] n montase; penggabungan unsur-unsur (gambar, suara) dr berbagai sumber.

monyah, dimonyah-monyah v dihambur-hambur.

muat

dimuat v psf dimuat.

muat v muat, memuat. rada réa carponna nu dimuat dina majalah atawa koran, agak banyak cerpennya yg dimuat di majalah atau koran.

mubadir v mubazir.

mubah adj mubazir; tdk ada gunanya (ttg pekerjaan, benda, dsb).

muda, pamuda n pemuda.

muga, muga-muga adv semoga; moga-moga.

muga-muga (kelas kata?) semoga: muga-muga meunang peunteun alus, semoga mendapatkan nilai bagus.

mugia adv semoga, harap. mugia janten uninga, harap diketahui, harap maklum adanya.

mukti adj makmur; kaya. Lihat juga sugih mukti.

mulih v kembali. idm ~ ka bali geusan ngajadi. (def).

mumulé, ngamumule

amum NB 68 H 76

mumuluk [kdas puluk] n sarapan; makanan sekadarnya yg dikonsumsi pd pagi hari agar tdk masuk angin: isuk-isuk kudu ~, pagi-pagi harus sarapan.

mun [kp dr lamun atau amun] khub kalau. mun pagawéan geus anggeus, urang rék balik ka lembur, kalau pekerjaan sudah selesai, saya akan pulang kampung.

munding n kerbau. idm ~ nutur ka cangcangna, jalma nurut ka basana.

mung {hal dr ngan} adv hanya.

mungal : ~ waas nu ningalan.

munggaran kbil perdana; pertama.

mungguh (def?)

mungpulung Þ ngariung mungpulung.

mungpung [var meungpeung] adv mumpung; selagi.

mupakat [Ar muwāfakah] v mufakat.

murah adj murah.

murba

~ wisésa v berkuasa.

mustari adj tepat: ninggang kana waktu nu ~, jatuh pd waktu yg tepat.

mustika n mestika; batu permata (spt intan).