Bahasa Serbia/Alfabet Latin

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Alfabet Latin Serbia hampir sama dengan alfabet Latin Indonesia. Ada 30 huruf.

Huruf Sebutan Suara Catatan
A a a a
B b be b
C c ce Sebagai t dan s bersuara bersama
Č č če Sebagai c kokoh
Ć ć će c
D d de d
Dž dž dže Sebagai j kokoh
Đ đ đe j
E e e e
F f ef f
G g ge g
H h ha h Selalu tersuara
I i i i
J j je y
K k ka k
L l el l
Lj lj elj ly
M m em m
N n en n
Nj nj enj ny
O o o o
P p pe p
R r er r
S s es s
Š š Sebagai sy kokoh
T t te t
U u u u
V v ve v Lebih kokoh daripada v Indonesia
Z z ze z
Ž ž že Sebagai "zy" kokoh