Islam/Aplikasi dan Software

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Aplikasi dan Software Islami
Panduan Online Mengenal Beragam Aplikasi dan Software Islami

Aplikasi dan software islami yang diinformasikan berikut adalah aplikasi berbasis database yang dibuat dengan pemrograman khusus. Aplikasi eBook islami berbasis web tidak turut dibahas.

Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif[sunting]

Aplikasi Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif (Ensiklopedia Hadits Syarif) ini cukup populer di Indonesia dan sering digunakan untuk memperoleh teks-teks hadits yang digunakan dalam penulisan buku. Selain mengakomodasi berbagai macam penomoran, aplikasi ini juga memperkenalkan penomoran tersendiri: penomoran al-Alamiyah. Namun, penomoran ini jarang dipakai dalam penulisan kitab, buku, dan/atau artikel keislaman karena kalah populer dengan penomoran lain. Versi online ensiklopedia ini dapat diakses di situs al-islam.com pada bagian hadits.[1] Versi online ini menampilkan berbagai kitab hadits dan syarah, namun hanya menyediakan penomoran al-Alamiyah. Ensiklopedia ini memuat 9 kitab hadits dengan berbagai penomoran. Pada Versi 2.00, aplikasi ini dilengkapi juga dengan syarah. Berikut daftar kitab hadits, penomoran, dan syarah dalam aplikasi ini:

Kitab Hadits Penomoran Jumlah Hadits Syarah (Versi 2.00)
1. Shahih al-Bukhari Al-Alamiyah
Fath al-Bari
Dr. al-Bugha
7008
7563
7124
Fath al-Bari
2. Shahih Muslim Al-Alamiyah
Abdul Baqi
5362
3033
Al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj
3. Sunan at-Tirmidzi Al-Alamiyah
Ahmad Syakir
3891
3956
Tuhfah al-Ahwadzi
4. Sunan an-Nasai Al-Alamiyah
Abu Ghuddah
5662
5758
Hasyiah as-Sindi ala an-Nasai
Hasyiah as-Suyuthi ala an-Nasai
5. Sunan Abu Dawud Al-Alamiyah
Muhyuddin
4590
5274
Aun al-Ma'bud
Ta'liqat al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyah
6. Sunan Ibnu Majah Al-Alamiyah
Abdul Baqi
Al-A'zhami
4332
4341
4397
Hasyiah as-Sindi ala Ibnu Majah
7. Musnad Ahmad Al-Alamiyah
Ihya at-Turats
Naskah al-Maimuniyah
26363
27100
6 jilid
(Tidak memiliki syarah)
8. Muwaththa Malik Al-Alamiyah
Muwaththa Malik
1594
1891
Al-Muntaqa
9. Sunan ad-Darimi Al-Alamiyah
Ilmi dan Zamrali
3367
3503
(Tidak memiliki syarah)

Al-Ishdar al-Awwal[sunting]

Unduhan (ar) harf.rar (250 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=37&book=2293

Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, diperlukan CD Writer dan tentu saja sekeping CD kosong.

Versi 1.1[sunting]

Tombol penyalinan teks hadits pada Versi 1.1 ini masih belum aktif. Selain itu, ada beberapa tampilan yang tidak serasi antara latar belakang yang abu-abu dengan latar belakang teks navigasi yang putih. Berikut langkah-langkah untuk menginstall versi ini:

 1. Unduh berkas harf.rar (250 MB) dan ekstrak sebagai HADCD.ISO (381 MB).
 2. Ekstrak HADCD.ISO dalam 7 folder (total 379 MB) dan bakar ke-7 folder tersebut pada folder utama dalam sekeping CD.
 3. Install dengan menjalankan berkas DISK1\SETUP.EXE dari CD.
 4. Selesai penginstalan, akan ada permintaan untuk merestart komputer.

Versi 1.2[sunting]

Tombol penyalinan teks hadits dalam Versi 1.2 ini sudah dapat digunakan. Tampilan teks navigasinya pun sudah diperbaiki. Untuk memperbarui aplikasi:

 1. Jalankan berkas HADITH.FIX\DISK1\SETUP.EXE dari CD.
 2. Selesai penginstalan, akan ada permintaan untuk merestart komputer.

Al-Ishdar ats-Tsani[sunting]

Versi 2.00[sunting]

Versi ini tersedia secara komersial. Syarah-syarah hadits ditambahkan pada versi ini, sebagaimana telah dikemukakan.

Mausu'ah Ruwah al-Hadits asy-Syarif al-Ishdar ats-Tsani 1420 H / 2000 M[sunting]

Unduhan (ar) rwaat_hadeth.zip (19,2 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=33&book=1779

Mausu'ah Ruwah al-Hadits al-Ishdar ats-Tsani (Ensiklopedia Perawi Hadits-Syarif Versi Kedua) ini memuat biografi ringkas 8858 orang perawi. Ensiklopedia ini ditulis berdasarkan kitab-kitab yang edisi cetaknya mencapai 50 jilid, antara lain:

 1. Tahdzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal oleh al-Hafizh al-Mizzi.
 2. Tahdzib at-Tahdzib oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
 3. Taqrib at-Tahdzib juga oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
 4. Al-Kasyif oleh al-Hafizh adz-Dzahabi.

Al-Jana ad-Dani min Dauhah al-Albani al-Ishdar al-Awwal 1423 H[sunting]

Unduhan (ar) aljni_aldani2.zip (19,2 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=33&book=2131

Secara bahasa, aplikasi ini berarti: Buah-Buahan yang Dekat dari Kebun al-Albani. Aplikasi ini memuat kitab-kitab karya Syaikh al-Albani, baik karya asli beliau maupun tahqiq, takrij, dan/atau ta'liq terhadap kitab-kitab karya ulama lain. Aplikasi ini memuat 73 kitab: 36 kitab hadits dan 37 kitab karangan.

Maktabah al-Albani[sunting]

Aplikasi Maktabah al-Albani (Pustaka al-Albani) ini berisi kitab-kitab karya Syaikh al-Albani, baik karya asli beliau maupun tahqiq, takrij, dan/atau ta'liq terhadap kitab-kitab karya ulama lain.

Al-Ishdar al-Awwal[sunting]

Unduhan (ar) Albani.zip (47,9 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=33&book=1747

Maktabah al-Albani Versi 1.0 ini memuat 69 kitab: 33 kitab hadits dan 36 kitab karangan.

Al-Ishdar ats-Tsani[sunting]

Unduhan (ar) maktabat_alalbany_v2_m.exe (52,5 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.alalbany.net/albany_mawsoa.php

Al-Qur'an al-Karim ditambahkan pada Maktabah al-Albani Versi 2.0 ini selain 69 kitab yang telah ada pada versi sebelumnya. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan tampilan program. Aplikasi ini memerlukan ruang hard disk sebesar 195 MB untuk instalasi.

Manzhumah at-Tahqiqat al-Haditsiyyah[sunting]

Unduhan (ar) manzoomah.rar (23,4 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.alalbany.net/albany_ebooks.php

Aplikasi ini memuat beberapa kitab, antara lain:

 1. Silsilah ash-Shahihah (1-3000) dan Silsilah adh-Dhaifah oleh al-Albani.
 2. Irwa al-Ghalil oleh al-Albani.
 3. Al-Jami ash-Shaghir dengan tahqiq berdasarkan Shahih al-Jami dan Dhaif al-Jami oleh al-Albani.
 4. Sunan al-Arba'ah dengan tahqiq berdasarkan Shahih Sunan al-Arba'ah dan Dhaif Sunan al-Arba'ah oleh al-Albani.
 5. Al-Mughni an Haml al-Asfar oleh al-Iraqi.
 6. Majma az-Zawaid oleh al-Haitsami.
 7. Raudhah al-Muhadditsin.

Ketujuh kitab dalam aplikasi ini merupakan asal kitab-kitab yang serupa dalam bentuk Shamela eBook.

Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah al-Musagghirah[sunting]

Unduhan (ar) http://www.alalbany.net/click/go.php?id=1087
Pranala unduhan (ar) http://www.alalbany.net/albany_ebooks.php

Aplikasi ini berisi:

 1. Al-Jami ash-Shaghir wa Ziyadatuh oleh as-Suyuthi.
 2. Tahqiq al-Albani terhadap al-Jami ash-Shaghir.
 3. Faidh al-Qadir Syarh al-Jami ash-Shaghir oleh al-Manawi (yang berasal dari aplikasi al-Muhaddith).
 4. Ziyadat as-Syarh oleh Markaz Nur al-Islam.

Al-Maktabah asy-Syamilah al-Ishdar ats-Tsani[sunting]

Aplikasi al-Maktabah asy-Syamilah al-Ishdar ats-Tsani (Pustaka Lengkap Versi Kedua) ini mempunyai ribuan kitab rujukan yang dikelompokkan dalam 33 kategori.

Al-Maktabah asy-Syamilah Versi 2.00[sunting]

Unduhan (ar) mawsoo3a_shamla2.zip (789 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=37&book=2287

Al-Maktabah asy-Syamilah Versi 2.00 memuat aplikasi utama beserta ribuan kitab rujukannya.

Aplikasi utama al-Maktabah asy-Syamilah Versi 2.11[sunting]

Unduhan (ar) shamela2.11.rar (17 MB)
Pranala unduhan (ar) http://www.almeshkat.info/books/open.php?cat=37&book=2288

Aplikasi utama memuat al-Qur'an al-Karim dan Biografi Perawi yang berasal dari Mausu'ah Rawah al-Hadits. Selain itu, aplikasi utama juga menyertakan Shamela eBooks Viewer. Aplikasi utama ini dimaksudkan sebagai unduhan awal. Unduhan berikutnya berupa Shamela eBook yang dibutuhkan dapat diunduh tersendiri.

Shamela eBook[sunting]

Shamela eBook merupakan berkas dengan ekstensi bok yang dirancang khusus untuk al-Maktabah asy-Syamilah. Shamela eBook dapat dibaca langsung dengan Shamela eBooks Viewer atau diimpor terlebih dahulu ke dalam aplikasi al-Maktabah asy-Syamilah. Shamela eBook dapat diunduh dari situs-situs berikut:

Catatan[sunting]

 1. (ar) http://hadith.al-islam.com/